REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE

 za pośrednictwem strony internetowej Teatru Nowego w Krakowie

1
Sprzedaż online

Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Stowarzyszenie Teatr Nowy, ul. Krakowska 41, 31-066 Kraków.

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.teatrnowy.com.pl:
 • rejestracji Kupującego,
 • złożenia przez Kupującego zamówienia online,
 • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl,
 • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.

 1. Przy zakupie biletów online, płatności realizowane są przy pomocy serwisu przelewy24.pl
 1. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 2 godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.pl.
 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 4. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr.
 5. W systemie sprzedaży online można kupić bilety normalne i ulgowe.
 6. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży online bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na spektakl, na który zostały zakupione bilety. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – są nieważne.
 7. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, emerytom oraz osobom niepełnosprawnym.
 8. Teatr zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do sprzedaży tylko biletów normalnych przy wybranych spektaklach.
 9. Kupujący zobowiązany jest okazać przy wejściu bilet w celu wstępu na spektakl. Bilet można okazać w formie elektronicznej lub wydrukowany.
 10. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży online w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 11. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

2

Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 1. W przypadku, gdy spektakl nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Teatru, Teatr przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty w formie w jakiej bilet był zakupiony. 
 2. W pozostałych sytuacjach bilety zakupione online nie podlegają zwrotom ani wymianie. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług.
 3. Bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia spektaklu lub wydarzenia wskazanego na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na spektakl.
 4. Obsługa ma prawo odmówić wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.
 5. Zaproszenia nie mogą być sprzedawane osobom trzecim ani wymieniane w kasie biletowej na gotówkę.
 6. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
 7. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów na wskazane adresy mailowe: rezerwacje@teatrnowy.com.pl

3
Ochrona danych Kupującego

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej jako „RODO”) Teatr oświadcza, że:
 1. administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Teatr Nowy z siedzibą przy ul. Krakowskiej 41, 31-066 Kraków;
 2. dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Teatr w celu realizacji umowy sprzedaży;
 3. podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Kupującego jest art. 6 ust.1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zgoda osoby której dane dotyczą;
 4. dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a po tym okresie przez okres wskazany odpowiednimi przepisami prawa;
 5. dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane:
 • podmiotom współpracującym z Teatrem w celach związanych z obsługą i wykonaniem umowy oraz dochodzeniem bądź obroną przed roszczeniami,
 • upoważnionym podmiotom, w szczególności organom władzy publicznej, na pisemny wniosek, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa;
 1. dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych;
 2. na podstawie danych osobowych nie dochodzi do profilowania.
 1. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży online Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Teatr Nowy w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Teatr Nowy w Krakowie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Teatr w celach realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 3. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (na dzień podpisania umowy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4

Postanowienia końcowe

 1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Teatru Nowego nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 4. Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.
 5. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy biura Teatru i kasy biletowej Teatru opublikowane zostały na stronie www.teatrnowy.com.pl
 6. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 7. Niniejszy Regulamin sprzedaży online dostępny jest na stronie internetowej oraz w Kasie biletowej Teatru Nowego w Krakowie.