Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach

SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TEATR NOWY PROXIMA związane z przeciwdziałaniem COVID-19

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Teatr Nowy Proxima w Krakowie (zwany dalej „Teatrem”).
 2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprezkulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.     

§ 2

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej, a także w biurze Teatru Nowego Proxima.
 2. Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.
 3. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Teatr Nowy Proxima, niezależnie od tego czy nabyły bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.

§ 3

 1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Teatrze zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych pracowników Teatru.
 2. Pracownicy Teatru są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 1.

           § 4           

 1. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Na terenie Teatru – lub w przestrzeni w której organizowane są wydarzenia artystyczne Teatru – należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, przy czym ten obowiązek dotyczy także osób przebywających na widowni podczas spektaklu.
 3.   Teatr nie dostarcza widzom maseczek lub przyłbic.
 4.   Teatr zastrzega sobie prawo do mierzenia temperatury wśród uczestników wydarzeń przez wyznaczonych pracowników Teatru oraz niewpuszczenia na wydarzenie osoby z podwyższoną temperaturą.
 5. Na terenie Teatru – lub w przestrzeni w której organizowane są wydarzenia artystyczne Teatru – w tym także podczas wchodzenia na teren Teatru, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z Teatru należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 1,5 m w kolejce do wejścia lub wyjścia.
 6. Uczestnik Wydarzenia może być zobligowany do mycia rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Teatr, w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na teren Teatru lub widowni albo opuszczania tych miejsc.
 7. Pracownicy Teatru są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających.

§ 6

 1. Procedura wpuszczania uczestników Wydarzeń na teren przestrzeni Spektaklu będzie rozpoczynana do 15 minut  przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia.
 2. Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na teren Teatru, a kwota za bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 7

 1. Teatr udostępnia widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc na widowni.
 2. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez Teatr.
 3. Miejsca na widowni stałej powinny być zajmowane z zachowaniem jednego wolnego między widzami, przy czym obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który: uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
 4. Miejsca na widowniach ruchomych, budowanych przez Teatr, zostaną umieszczone z zachowaniem odpowiedniego dystansu.
 5. Nie jest możliwe zmienianie wyznaczonych miejsc.
 6. Pracownicy Teatru są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających.

§ 8

 1. Sprzedaż biletów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony www.bilety.teatrnowy.com.pl
 2. Widzowie są proszeni o dokonywanie wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.

§ 9

 1. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu lub przebywania na terenie Teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 2. Regulamin obowiązuje od 25 sierpnia 2020r. i pozostaje w mocy do odwołania.