Regulamin konkursu

Regulamin konkursu na wykonanie makiety scenograficznej„Familijnego Programu Antywirusowego”

§1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.           Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie  na wykonanie makiety scenograficznej w ramach „Familijnego Programu Antywirusowego”  zwany dalej „konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.

2.           Organizatorem Konkursu jest  Stowarzyszenie Teatr Nowy w Krakowie, ul. Krakowska 41, 31-066 Kraków, nr tel.: 12 426 45 06 zwany dalej „Organizatorem”.

3.           Koordynatorem  Konkursu jest  Piotr Sieklucki  –   dyrektor  Teatru Nowego Proxima , Prezes Stowarzyszenia Teatr Nowy .

§2.CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:

a. Upowszechnienie wiedzy związanej z literaturą dziecięcą i młodzieżową;

b. Rozwijanie zainteresowań literaturą i teatrem;

c. Rozwijanie i promowanie talentów plastycznych;

d.  Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci i młodzieży;

e.  Kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi;

f.  Rozwijanie zdolności manualnych;

g.  Współpraca międzypokoleniowa.

§3. ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY

  1. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
  2. Konkurs kierowany jest do obywateli RP

§4. PRACA KONKURSOWA

1.           Praca konkursowa zwana dalej „makietą” powinna spełniać następujące kryteria:

a.           Temat pracy konkursowej: Makieta scenograficzna  zainspirowana  jedną z „książek dzieciństwa” Mistrzów:  Jana Peszka, Jerzego Stuhra, Edwarda Linde-Lubaszenko, Marcina Dańca, Macieja Maleńczuka lub  Malwiny Roczniok. „Książki dzieciństwa” Mistrzów opublikowane w formie Wideo rozmów w ramach projektu „Familijny Program Antywirusowy” dostępne  są na stronie www.teatrnowy.com.pl  w zakładce Projekty / Konkurs: https://teatrnowy.com.pl/projects/wideo-mistrzow/

b.           rozmiar – makieta powinna być wykonana w dowolnej skali z uwzględnieniem przestrzeni scenicznej Teatru Nowego Proxima w Krakowie. Scena to 9x12m.  Zdjęcia i wymiary sali teatralnej znajdują się na stronie Teatru www.teatrnowy.com.pl  w zakładce Projekty/ Konkurs:  https://teatrnowy.com.pl/projects/zdjecia-sali/.

c.           Do instrukcji wykonania makiety oraz ewentualnego doboru skali posłużyć może Webinar scenografa Łukasza Błażejewskiego dostępny na stronie internetowej Teatru w zakładce Projekty/ konkurs:  https://teatrnowy.com.pl/projects/webinar-lukasza-blazejewskiego-jak-stworzyc-makiete/

d.           forma i technika wykonania makiety jest dowolna.

e.           forma prezentacji  makiety do konkursu: Fotografia ( do 6 zdjęć obrazujących makietę w wybranym formacie JPEG, JPG, PNG) wysłane w formie e-mail na adres: piotr@teatrnowy.com.pl   

f.            praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora pod ewentualną opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

g.           udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach, itp.

2.           Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wysłana na adres e-mail razem z fotografiami pracy.

§5. WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

1.           Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.

2.           Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

3.           Prace konkursowe w postaci fotografii wykonanej makiety (do 6 zdjęć) należy przesyłać w terminie do dnia 15 lutego 2021 roku na adres mailowy: piotr@teatrnowy.com.pl  wraz z obowiązkowymi załącznikami do regulaminu podpisanymi i zeskanowanymi.

4.           Makiety scenograficzne należy zachować do rozstrzygnięcia konkursu w celu ewentualnego udostępnienia pracy na prośbę Organizatora.

5.           Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.

§6.KOMISJA KONKURSOWA

1. Dyrektor Teatru Nowego Proxima powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z sześciu członków (3 osób z  Zarządu Stowarzyszenia Teatr Nowy, scenografa, przedstawiciela Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Krakowie)

2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje główną nagrodę finansową w wysokości 5 000 zł.

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram posiedzenia Komisji.

5. Sekretarz odpowiada za stronę organizacyjną prac Komisji i przygotowanie stosownej dokumentacji.

6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji.

7. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszej pracy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§7.OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

      1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:

a.           zgodność pracy z tematyką Konkursu,

b.           oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,

c.           sposób ujęcia tematu,

d.           walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

 2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji.

3. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszej pracy nastąpi do 20 marca 2021 r. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

§8. EKSPOZYCJA PRAC

1.           Prace wszystkich uczestników konkursu publikowane będą w formie otrzymanych zdjęć fotograficznych  na stronie Teatru oraz na portalu społecznościowym Facebook teatrnowy.  

§9. NAGRODY

  1. Główną nagrodę finansową stanowi  5 000 zł
  2. Wygrana praca zostanie również zrealizowana jako scenografia do teatralnej premiery wybranego przez uczestnika utworu literackiego Mistrza.
  3. W przypadku braku możliwości realizacji premiery teatralnej z przyczyn od Teatru niezależnych (m.in. epidemiologicznych) Teatr zastrzega sobie prawo realizacji premiery w roku 2022.
  4. Ewentualne odstąpienie od realizacji premiery teatralnej nie wiąże się z wypłatą nagrody w wysokości 5 000zł.
  5. Zarząd zastrzega sobie ewentualne prawo do podziału finansowego nagrody na poszczególnych uczestników konkursu.

§10. DANE OSOBOWE

1.           Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:

a.           przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

b.           nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.

2.           Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

§11. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.

Załączniki do Regulaminu:

1.           Załącznik nr 1 – Wzór metryczki oraz oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych;

3.           Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (osoby niepełnoletnie)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

METRYCZKA

  1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, ADRES ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE:
  • IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA PRAWNEGO ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA:

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA ORGANIZATORA KONKURSU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………….jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka ………………………………………………, będącego autorem pracy konkursowej – zwanej dalej jako „utwór” do konkursu  pn. „FAMILIJNY PROGRAM ANTYWIRUSOWY”, organizowanego przez Stowarzyszenie Teatr Nowy (zwanego dalej Organizatorem), oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie  na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu w ramach obowiązującego konkursu.

Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania utworu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:

a)           publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie;

b)          wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadczam, że utwór jest autorstwa mojego dziecka i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, praca plastyczna) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, praca plastyczna) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

……………………………………..                                                     ……………………………………..

(data i podpis – przedstawiciel ustawowy                                                                    (data i podpis Organizatora)

autora/opiekun prawny autora)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

złożone w dniu ………………………… w ………………………………………………………….

przez:…………………………………………………………………………………………………..

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka ………………………………..

niniejszym wyrażam zgodę na:

1. Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby konkursu „FAMILIJNY PROGRAM ANTYWIRUSOWY”, organizowanego przez Stowarzyszenie Teatr Nowy (zwane dalej Organizatorem), zwanego dalej „Konkursem”, oraz w celach informacyjnych i promujących Konkurs, wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej).

1.           Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb Konkursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty  do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych, promujących Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.

2.           Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na stronach internetowych  Teatru Nowego w Krakowie.

3.           Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego.

4.           Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

5.           Ponadto oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o celu Konkursu i w pełni  go akceptuję.

………………………………….…………………………..                                              

(data i podpis przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora)