Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA DEBIUT 2021 w ramach programu „Mistrzowskie ZPTeatru Nowego”

I. Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin ustala zasady i warunki Konkursu na Debiut 2021 w ramach programu „Mistrzowskie ZPTeatru Nowego”, tj. wyłonienia Laureata Konkursu, realizacji przedstawienia w Teatrze Nowym Proxima w Krakowie, oraz określa i reguluje sposób przeprowadzenia Konkursu.

2. Konkurs ogłaszany jest przez Stowarzyszenie Teatr Nowy.

3. Konkurs ma charakter otwarty.

II. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Teatr Nowy (Teatr Nowy Proxima) z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakowskiej 41, kod pocztowy: 31-066


2. Procedura konkursowa rozpoczyna się z chwilą umieszczenia Regulaminu Konkursu na stronie internetowej Organizatora (www.teatrnowy.com.pl).

3. Środki na realizację przedstawienia Laureata Konkursu pochodzą z programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Programu Operacyjnego „Edukacja artystyczna” oraz środków własnych Stowarzyszenia Teatr Nowy.

III. Cel konkursu

1.  Głównym celem programu jest aktywizacja twórcza młodego pokolenia aktorów i reżyserów, absolwentów uczelni artystycznych i młodych twórców, poprzez warsztaty mistrzowskie i produkcję samodzielnego spektaklu teatralnego na nowej scenie Teatru Nowego Proxima w Krakowie, „Scenie Berlin”.

2. Celem projektu jest zapewnienie możliwości profesjonalnego debiutu teatralnego w Teatrze Nowym Proxima w Krakowie.

3. Celem programu jest zapewnienie młodym artystom, studentom szkół artystycznych, bezetatowym  aktorom możliwości pracy pod okiem wybitnego twórcy polskiego teatru.

4. Konkurs ma za zadanie:

– promowanie debiutów w dziedzinie reżyserii teatralnej;

– promowanie debiutów aktorskich;

– promowanie bezetatowych artystów ;

5. W ramach Konkursu Organizator wyłoni jedną inscenizację, której autor/autorka zrealizuje ją, według swojej koncepcji.

6. Do realizacji spektaklu Laureat zaprosi od 3 do 5 studentów wydziału aktorskiego dowolnej uczelni na terenie RP, którzy odbędą masterklasy pod okiem wybranych przez Organizatora Mistrzów. Studenci, jako uczestnicy projektu, mogą wziąć udział w produkcji spektaklu.

7. Do realizacji spektaklu Laureat wraz z Organizatorem i jednym z Mistrzów, niezależnie od wybranych przez siebie studentów, wybierze od 2-5 aktorów. Preferowani będą aktorzy bezetatowi, freelancerzy, aktorzy seniorzy.

IV. Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest oryginalny, wcześniej nierealizowany autorski projekt przedstawienia teatralnego.

2. Preferowane będą egzemplarze reżyserskie z zamysłem pracy na linii reżyser-aktor.   

V. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być studenci reżyserii, absolwenci reżyserii, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

2. Organizator dopuszcza składanie egzemplarzy reżyserskich przez studentów lub absolwentów wydziałów aktorskich, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

VI. Warunki uczestniczenia w Konkursie

1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone realizacje sceniczne oparte zarówno na tekście literackim oraz nierealizowane wcześniej autorskie pomysły inscenizacyjne.

2. Zgłoszona realizacja sceniczna, o której mowa w paragrafie V, pkt.1, będzie dopuszczona do Konkursu po akceptacji przez Komisję Artystyczną egzemplarza reżyserskiego.

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu.

4. Uczestnicy i Uczestniczki Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku (utrwalanie na fotografii i filmie) w celach dokumentacji i promocji projektu.

5. Jedna osoba może zgłosić jeden projekt.

VII. Forma zgłaszania spektakli Konkursowych wraz z wytycznymi

1. Zgłoszenie do Konkursu następuje w sposób elektroniczny i obejmuje:

– CV kandydata z danymi do kontaktu

egzemplarz reżyserski zawierający opis proponowanego spektaklu wraz z  jego problematyką i krótkim przedstawieniem zamysłu inscenizacyjnego wraz z określeniem liczby aktorów*

*Uwaga! Formalnym wymogiem udziału w konkursie to określenie liczby aktorów:  od 2 do 5 osób . Preferowane będą projekty z dodatkowym udziałem studentów wydziałów aktorskich w liczbie do 5 osób.

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Budżet realizacji spektaklu wynosi 30 000,00 zł.  Kosztorys przedstawienia opracowany będzie przez Laureata i Organizatora.  

6. Zgłoszenia należy wysyłać na adres biuro@teatrnowy.com.pl (obowiązują pliki PDF, Microsoft Word lub JPG)

7. Zgłoszenia należy wysłać do dnia 30 czerwca 2021.

8. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń do Konkursu.

VII. Etapy konkursu

Konkurs ma charakter dwuetapowy.

1. Etap I

-Celem I etapu Konkursu jest weryfikacja nadesłanych prac i zaproszenie wybranych osób na rozmowy kwalifikacyjne do II etapu.

-Lista realizatorów zaproszonych na rozmowę z członkami Komisji Artystycznej zostanie ogłoszona do dnia 30 lipca 2021 i będzie dostępna na stronie Organizatora.

-Każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez Komisję Artystyczną o jej decyzji i ustalony zostanie termin rozmów z Uczestnikami zaproszonymi do II etapu.

2. Etap II

-Celem II etapu Konkursu jest wyłonienie jednego Laureata, który zrealizuje swój projekt przedstawienia.

-Rozmowy z Uczestnikami zostaną przeprowadzone w siedzibie Organizatora.

-Nie pojawienie się Uczestnika/Uczestniczki w ustalonym wcześniej terminie rozmowy jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Konkursie i nie podlega odwołaniu.

-Koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają Uczestnicy we własnym zakresie.

-Laureata Konkursu Komisja Artystyczna zobowiązuje się wyłonić do 30 sierpnia 2021.

– Termin realizacji spektaklu przez Laureata to okres od 1 września do 31 grudnia 2021.

VIII. Warunki realizacji przedstawienia

1. Budżet realizacji przedstawienia nie może przekroczyć 30 000,00 zł (honoraria, kostiumy, scenografia)

2. Obsada aktorska przedstawienia powinna liczyć od minimum 2 do maksymalnie 5 zawodowych aktorów. Preferowane będą projekty z dodatkowym udziałem studentów wydziałów aktorskich (od 3-5 osób).

3. Ilość realizatorów, poza aktorami, określa Laureat.

4. Warunki realizacji premiery przedstawienia regulowała będzie osobna umowa pomiędzy Organizatorem, a Laureatem i realizatorami przedstawienia.

5. Salę na próby, wyposażenie techniczne, pomoc techniczną, organizacyjną i promocyjną w trakcie trwania prób do premiery przedstawienia zapewnia Organizator.

6. Laureat Konkursu zobowiązany jest do wystawienia premiery i dwóch przedstawień popremierowych w terminie do 31 grudnia 2021.

IX. Prawa autorskie

1. Uczestnicy i Uczestniczki biorący udział w konkursie muszą być twórcami złożonych projektów oraz oświadczają, że posiadają umiejętności niezbędne do wykonania dzieła, przysługuje im wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawo materialne i niematerialne do dzieła, wykonanie działa spełniać będzie wymogi utworu w rozumieniu prawa autorskiego.

2. W przypadku uzyskania niezbędnych zgód do praw autorskich (literatury, muzyki, dramatu) Organizator podejmie się negocjacji warunków umowy. W przypadku ich nie uzyskania, projekt nie będzie realizowany.

2. Z Laureatem zwycięskiego projektu przedstawienia oraz z pozostałymi realizatorami przedstawienia zostaną podpisane umowy o dzieło na realizację premiery oraz zadań związanych z przygotowaniem inscenizacji.

3. Organizator zapewnia ekipę techniczną (montaż, akustyk, elektryk) do realizacji zadania.

4. Laureatowi nie przysługuje prawo przelania praw materialnych i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Organizatora.

5. Laureat Konkursu przekazuje Organizatorowi niematerialne prawa autorskie.

6. Wszelkie zmiany wynikłe z późniejszych renegocjacji warunków muszą być sporządzone na piśmie i włączone do umowy w formie aneksu.

X. Komisja artystyczna

1. Projekty do I i II etapu Konkursu wybierze Komisja Artystyczna: Organizator (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Teatr Nowy) oraz wybrany przez Organizatora Mistrz, który czuwać będzie nad artystyczną realizację przedsięwzięcia.

2. Do zadań Komisji Artystycznej należy:

-decyzja o dopuszczeniu egzemplarza reżyserskiego do II etapu Konkursu,

-decyzja o wyborze Laureata Konkursu,

-czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

XI. Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na stronie internetowej.

4. Wszelkie informacje odnośnie konkursu można uzyskać pod nr telefonu 510 180 180