Regulamin 2. edycji LNT

Laboratorium Nowego Teatru

Regulamin

Laboratorium Nowego Teatru, dalej zwany Programem, to projekt artystyczny i edukacyjny przeznaczony dla artystów teatru, studiujących na uczelniach artystycznych w Polsce i ich absolwentów. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Teatr Nowy w Krakowie.

Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych Stowarzyszenia Teatr Nowy.

Program realizowany jest w Krakowie. Niektóre części Programu realizowane są poza granicami Polski.

Celem Programu jest wsparcie młodych artystów w realizacji ich projektów artystycznych.

Do udziału w Programie aplikować mogą osoby, które w momencie składania wniosku studiują na wyższych uczelni teatralnych działających na terenie Polski, w tym zwłaszcza studenci i studentki reżyserii, dramaturgii, choreografii, aktorstwa. Do udziału w Programie aplikować mogą także absolwenci w/w kierunków, którzy ukończyli studia nie później niż przed dwoma laty.

Od uczestników Programu wymagana jest znajomość języka angielskiego.

Do udziału w Programie zakwalifikowane zostaną maksymalnie 3 osoby.

Udział w Programie jest dla jego uczestników bezpłatny.

Aby zgłosić się do udziału w Programie należy na adres tomasz.teatrnowy@gmail.com przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania na stronie https://www.teatrnowy.com.pl/projekt/laboratorium-nowego-teatru/

Kandydaci i Kandydatki do udziału w Programie wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym zobowiązani są złożyć egzemplarz reżyserski / opis projektu artystycznego, nad którego realizacją zamierzają pracować w ramach Programu.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 25 października 2019 roku.

Kwalifikacji do udziału w Programie dokona powołana do tego celu Komisja. W skład Komisji wchodzą: Tomasz Kireńczuk (kurator projektu) i Piotr Sieklucki (dyrektor generalny Teatru Nowego w Krakowie).

Kandydaci i Kandydatki mają pełną swobodę w zgłaszaniu projektów artystycznych do realizacji w ramach Programu. Nadrzędną zasadą Programu jest poszanowanie wolności twórczej i prawa do swobodnej wypowiedzi.

Ocenie Komisji podlega przede wszystkim złożony przez kandydatki i kandydatów egzemplarz reżyserski / opis projektu artystycznego. Dodatkowo Komisja może wybranych kandydatów / wybrane kandydatki zaprosić na rozmowy uzupełniające. Zaproszenie do udziału w rozmowach zostanie przekazane telefonicznie. Rozmowy z wybranymi kandydatami / kandydatkami planowane są na 5-6 listopada.

Informacje o zakwalifikowaniu się do udziału w Programie zostaną przekazane telefonicznie lub mailowo, w terminie do 8 listopada 2019 roku.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Programie zobowiązane są do udziału w organizowanych w ramach programu masterklasach, warsztatach mistrzowskich i Obozach Teatralnych.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Programie zobowiązane są do rozwijania zgłoszonych przez siebie projektów.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Programie zobowiązane są do zrealizowania w Teatrze Nowym w Krakowie zgłoszonych przez siebie projektów. Projekty powinny zostać zrealizowane w terminie od 1 czerwca 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.

Osoby zakwalifikowane do udziału w programie wezmą udział w:

– 3 masterklasach prowadzonych przez zagranicznych artystów

– 4 warsztatach mistrzowskich prowadzonych przez polskich artystów (prowadzący zostaną wybrani na podstawie informacji zawartych w formularzach zgłoszeniowych osób zakwalifikowanych do udziału w programie)

– 3 Obozach Teatralnych m.in. w Paryżu, Monachium i Brukseli (miejsca realizacji Obozów Teatralnych mogą ulec zmianie)

Celem wyżej opisanych aktywności, jest wsparcie uczestniczek i uczestników Programu w rozwijaniu ich projektów, realizowanych w ramach Laboratorium Nowego Teatru.

Organizator pokrywa koszty organizacji wszystkich warsztatów.

Organizator pokrywa koszty przelotów, biletów na spektakle oraz transportu lokalnego i akomodacji w trakcie Obozów Teatralnych.

Organizator zobowiązany jest zagwarantować uczestnikom Programu noclegi w trakcie realizowanych w Krakowie warsztatów i masterklasów.

Po zakończeniu serii masterklasów i warsztatów i złożeniu ostatecznego egzemplarza reżyserskiego każdy z uczestników Programu będzie miał di dyspozycji budżet w wysokości 23.000 zł z przeznaczeniem na realizację zgłoszonego i rozwijanego w trakcie Programu projektu.

Uczestnicy i uczestniczki Programu zobowiązani są do zrealizowania swojego projekt w Teatrze Nowym w Krakowie, w ramach przedstawionych przez Organizatora warunków finansowych i możliwości produkcyjnych.

Organizator udzieli uczestnikom i uczestniczkom Programu wszelkiego, znajdującego się w zasięgu możliwości Organizatora, wsparcia produkcyjnego i promocyjnego przy realizacji projektów.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Programie podpisują umowę z Organizatorem, regulującą prawa i obowiązki obydwu stron.

Uczestnicy i uczestniczki Programu zobowiązani są do informowania o udziale w Programie.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach niniejszego regulaminu. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: tomasz.teatrnowy@gmail.com